zeemai

Ngày 21 Tết 2015

Tôi cần nghỉ ngơi. Hay tôi đã nghỉ ngơi quá lâu và bây giờ mới bắt đầu làm việc? Chẳng biết trong ngừng ấy năm tôi đã làm gì để…